ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058
|
: 02-530-8014 : 086-337-5811
การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
By : admin1 | Date : 2016-01-22 14:05 | View : 1499

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน
 จัดการจองตั๋วเครื่องบินเสียแต่เนิ่น ๆ เพราะบางช่วงมีคนเดินทางมากอาจหาซื้อตั๋วได้ยาก ควรกำหนดให้ถึงที่เรียนอย่างน้อย 3 - 7 วันก่อนวันลงทะเบียนเรียน ในการสำรองที่นั่งกับสายการบิน ให้ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการสำรองที่นั่งไว้เรียบร้อยทุก ๆ ช่วงที่มีการหยุด หากมีความจำเป็นต้องต่อเครื่องบินจากเมืองแรกที่เข้าประเทศไปยังเมืองอื่น ในประเทศ ควรเผื่อเวลาสำหรับผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศนั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง

กระเป๋าเดินทาง
โดยปกติเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน จะมีการกำหนดน้ำหนักและจำนวนกระเป๋าที่จะนำไปด้วย เช่น ผู้โดยสารชั้นธรรมดา (ECONOMY CLASS) ไม่ควรมีน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม หรือผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (FIRST CLASS) ไม่ควรมีน้ำหนักสัมภาระเกิน 30 กิโลกรัม
*กระเป๋าสะพาย (CARRY-ON) ที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินนั้น น้ำหนักไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม เพื่อจะได้เก็บไว้ในตู้เหนือที่นั่งเครื่องได้

เสื้อผ้า
ศึกษาสภาพภูมิอากาศของเมืองที่กำลังจะ เดินทางไปอยู่ และเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมไปให้พอใช้ในช่วงแรก เสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาวจัดสามารถซื้อได้เพิ่มเติมเมื่อเดินทางไปถึงแล้วโดย ทั่วไปเสื้อผ้าที่จะได้ใช้มากที่สุดควรจะเป็นกางเกงยีนส์ เพราะนอกจากจะสบายสมบุกสมบันแล้ว ยังไม่ค่อยต้องซักและไม่ต้องรีดด้วย

เอกสาร
ตรวจเอกสารและสิ่งสำคัญก่อนออกเดินทางจากบ้านไปยังสนามบินให้ครบ คือ
- ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
- เงินที่นำติดตัว (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด)
- ใบตอบรับจากที่พัก เช่น โรงแรม หอพัก เกสต์เฮ้าส์
- ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องไปติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ เช่น เพื่อน ญาติ โรงแรม

การทิป
เป็นสิ่งจำเป็นประการหนึ่งในการดำรงชีวิต อยู่ในต่างประเทศ การทิปควรจะเป็น 10 - 15 % ของมูลค่าของที่เราซื้อ และในบริการบางอย่างที่ไม่มีมูลค่า เช่น ผู้ขนกระเป๋า หรือเด็กขนของในโรงแรมก็ควรจะมีการให้ทิปในราคาพอสมควรคือไม่ต่ำกว่า 15% และผู้ให้บริการที่เรา สมควรให้ทีป ได้แก่ คนขนกระเป๋าที่สนามบิน คนขนของที่โรงแรม พนักงานเสิร์ฟ คนขับรถแท็กซี่ เป็นต้น 

การใช้โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์แบ่งแยกตามท้องที่/เมืองและภาค โดยมี AREA CODE ซึ่งเป็นเลขรหัส 3 หลักเฉพาะของเมืองหรือภาคนั้น นอกเหนือจากเลขหมายโทรศัพท์ 7 หลัก เช่นเดียวกับประเทศไทย ถ้าโทรศัพท์ภายในท้องที่ใช้ AREA CODE เดียวกันไม่ต้องหมุนรหัสทางไกล หากโทรศัพท์ต่างท้องที่AREA CODE ต่างกัน ต้องหมุนรหัสทางไกลด้วยทุกครั้ง การใช้โทรศัพท์สาธารณะจะมีคำแนะนำติดอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่อง มีหลายประเภท เช่น เครื่องใช้เหรียญเครื่องใช้บัตรโทรศัพท์ โดยโทรได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ รายละเอียดและวิธีการใช้โทรศัพท์ในรายละเอียด สามารถศึกษาได้จากสมุดโทรศัพท์ของท้องถิ่นนั้น ๆ

การเดินทางไปต่างเมือง
การเดินทางโดยรถโดยสารเป็นวิธีการที่นิยม แพร่หลายและไม่แพงนัก สามารถสอบถามตารางการเดินรถและเวลารถออกได้จากสถานีรถโดยสารตลอด 24 ชั่วโมง และควรสอบถามเรื่องดังกล่าวทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้ทราบกำหนดเวลาแน่นอน ประเทศในยุโรป นิยมเดินทางไปต่างเมืองด้วยรถไฟ เพราะสถานีรถไฟอยู่ในใจกลางเมืองราคาค่าโดยสาร ไม่แพง มีรถเข้าออกเกือบ 24 ชั่วโมง การเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าค่าโดยสารจะแพงแต่ก็สะดวกและประหยัดเวลามากและเครื่องบินโดยสารมี เชื่อมแทบจะทุกจุดทุกเมืองซึ่งก่อนจะเดินทางควรมีการเตรียมการ ล่วงหน้า 5 – 7 วันโดยติดต่อกับบริษัทสายการบินเพื่อสอบถาม จอง และรับตั๋วให้เรียบร้อย และในวันเดินทางควรไปยังสนามบินก่อนเวลาเป็นเวลาพอสมควร หากเป็นการเดินทางในประเทศ ไปถึงสนามบินก่อนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงถ้าเป็นการเดินทางระหว่างประเทศไปถึงสนามบินก่อน ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง

การประกันสุขภาพ 
การประกันสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับนักเรียน ต่างชาติมาก เพราะหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศจะแพงมาก ดังนั้น หากมีการประกันแล้วจะเป็นประโยชน์ และช่วยประหยัดเงินได้มาก การประกัน สุขภาพมีได้หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดการประกันครอบคลุมแตกต่างกัน และอัตราในการประกันแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษานโยบายการประกันให้เข้าใจก่อนว่ามีผลอย่างไรบ้างและหาก เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ทราบว่าเราสามารถจะ

การซื้อของ
การซื้อของในต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการต่อรองอย่างเด็ดขาด เพราะทุกร้านจะมีการปิดราคาตายตัว นอกจากในบางกรณีเท่านั้น เช่น การซื้อรถยนต์หรือการซื้อของให้แล้ว ซึ่งสามารถต่อได้ ดังนั้น การซื้อจึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลต้องสืบดูราคาจากร้านต่าง ๆ เอาเองว่าร้านไหนราคาถูกที่สุดควรจะซื้อร้านนั้น และของทุกชิ้นที่ซื้อจะต้องเสียภาษีการขาย SALE TEX หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED TAX) ภาษีนี้ จะแตกต่างกันไปแต่ละเมืองแต่ละรัฐ หรือแต่ละประเทศ** ดังนั้น ราคาที่แท้จริงก็คือ ราคาขายที่ปิดที่ร้านค้า + ราคาภาษี

ขอบคุณที่มา : www.ocsc.co.th 

Comment
โปรแกรมทัวร์
เกี่ยวกับ Rocket Bird Travel
 
Facebook
เรื่องน่าสนใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058