ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058
|
: 02-530-8014 : 086-337-5811
ข้อควรรู้เตรียมตัวเดินทางขณะตั้งครรภ์
By : admin1 | Date : 2016-02-04 15:42 | View : 1784

ข้อควรรู้เตรียมตัวเดินทางขณะตั้งครรภ์ข้อควรรู้เตรียมตัวเดินทางขณะตั้งครรภ์

เกร็ดความรู้เที่ยวต่างประเทศ
เมื่อจาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ การวางแผนก่อนเดินทางเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการไปท่องเที่ยว ยิ่งกับ ผู้หญิงที่กาลังจะเป็นคุณแม่ ด้วยแล้ว การเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวต่างแดน ในขณะที่กาลังตั้งครรภ์ จึงต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ทั้งคุณและลูกจะปลอดภัย

การเตรียมตัวเดินทาง สาหรับหญิงตั้งครรภ์
1. ท่านที่อายุครรภ์อ่อนๆ ถึง 3 เดือน ถ้าร่างกายยังไม่พร้อม ไม่ควรเดินทาง
2. ท่านที่อายุครรภ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะแท้ง และ มีใบรับรองแพทย์ เดินทางได้
3. ต้องมีใบรับรองแพทย์จากคุณหมอ ออกให้สาหรับเดินทางไปต่างประเทศด้วย
4. ไม่ควรเดินทางที่ระยะไกลมาก
5. ต้องแจ้งข้อมูลให้กับสายการบินทราบ เช่น ช่วงกาหนดคลอด และ อายุครรภ์
6. ท่านใดที่มีโรคแทรกซ้อน หรือ ร่างกายผิดปกติ เกียวกับการตั้งครรภ์ ไม่ควรเดินทาง
7. ร่างกายของท่านจะต้องแข็งแรง สมบูรณ์


เงื่อนไข การเดินทางสาหรับผู้หญิงกา ลังตั้งครรภ์ ของสายการบินไทย
1. จะต้องระบุอายุครรภ์ในการเดินทางทุกเส้นทาง
2.หากเที่ยวบินนั้นบินน้อยกว่า 4 ชั่วโมง จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน36สัปดาห์ สามารถเดินทางได้
3. หากเที่ยวบินนั้นบินมากกว่า 4 ชั่วโมง จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน34สัปดาห์ สามารถเดินทางได้
4. หากอายุครรภ์เกิน 36 สัปดาห์ ไม่สามารถเดินทางได้
5. หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ และต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ที่Checkin
point และด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยในในรับรองแพทย์ ต้องระบุวันเวลากาหนดคลอด และ
ระบุว่าครรภ์มีสภาวะปกติ และใบรับรองแพทย์ ต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
หากผู้โดยสารไม่มีใบรับรองแพทย์ และเพื่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารเอง การบินไทย มีข้อ
ระเบียบปฏิบัติ ที่สามารถปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้ ก่อนที่ท่านจะเดินทาง ควรศึกษา
ข้อมูล เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินของแต่ละสายให้ดีด้วย เพราะบางสายการบินมีระเบียบอาจจะไม่
เหมือนกันทั้งหมด ควรสอบถามให้แน่ชัด
** คุณแม่ทั้งหลาย อย่าละเลย เพราะท่านอาจจะไม่ได้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้ ควรสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน หรือ ข้อมูลและกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย เพราะบางประเทศเข้า
จะค่อนข้างเข้มงวดการเดินทางของ ผู้หญิงต่างชาติที่ตั้งครรภ์ **

แหล่งที่มา : การบินไทย

Comment
โปรแกรมทัวร์
เกี่ยวกับ Rocket Bird Travel
 
Facebook
เรื่องน่าสนใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058