ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058
|
: 02-530-8014 : 086-337-5811
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปประเทศพม่า
By : admin1 | Date : 2016-02-04 21:14 | View : 1844

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปประเทศพม่า

• การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย
ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน รวมถึงเตรียมยาประจำตัวมาให้เพียงพอ เพราะการสาธารณสุขของเมียนมาร์ยังไม่ทันสมัย

• การเตรียมพร้อมด้านการเงิน
ระบบการเงินระหว่างประเทศของเมียนมาร์ต้องผ่านระบบธนาคารของรัฐเท่านั้น และตู้เบิกเงินอัตโนมัติมีไม่แพร่หลาย อีกทั้งยังไม่รองรับการถอดเงินจากบัญชีในต่างประเทศ รวมถึงไม่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐมาให้เพียงพอ เนื่องจากโรงแรม และร้านค้าในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะไม่รับบัตรเครดิตหรือ Traveler’s Cheque สภาพของธนบัตรที่นำมาจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ยับ ไม่มีรอยขีดข่วน หรือเลอะสี และควรเป็นธนบัตรรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐที่หมายเลขขึ้นต้นด้วย CB โรงแรมและร้านค้าในเมียนมาร์อาจปฏิเสธที่จะไม่รับ

• การตรวจลงตราและหนังสือเดินทาง
ผู้ที่จะเดินทางเข้าเมียนมาร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภทนักธุรกิจก็ได้ ทั้งนี้ สามารถขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. Tourist Visa หรือการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว มีอายุ 28 วัน
2. Business Visa หรือการตรวจลงตราประเภทธุรกิจอยู่ในเมียนมาร์ได้นาน 10 สัปดาห์ ผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาร์สามารถขอรับการตรวจลงตราแบบเข้า-ออกประเทศได้ หลายครั้ง
3. Entry Visa (สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และแขกของหน่วยงาน/รัฐบาลเมียนมาร์) จะอยู่ในเมียนมาร์ได้ 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดบริการ Visa on Arrival สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง 26 ชาติ รวมทั้งประเทศไทย โดยให้บริการเฉพาะการตรวจลงตราประเภท (1) Transit Visa (2) Business Visa (3) Entry Visa ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mip.gov.mm อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาร์เพื่อการท่องเที่ยว ยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ตามปรกติ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในเมียนมาร์เกิน 4 สัปดาห์ จะต้องขอรับการตรวจลงตราสำหรับพำนักอยู่ในเมียนมาร์เป็นเวลานาน เรียกว่า Stay Permit อาจมีอายุใช้งานถึงหนึ่งปี และขอต่ออายุออกไปได้อีก การตรวจลงตราแบบเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้งในช่วงหนึ่งปีนี้ก็มีเช่นกัน ท่านจะต้องยื่นเรื่องขอ Stay Permit จากกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของเมียนมาร์ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในเมียนมาร์เกินกว่า 4 สัปดาห์จะต้องยื่น Departure Form (D Form) ต่อทางการเมียนมาร์ ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

หมายเหตุ เด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องขอรับการตรวจลงตราของตนเองต่างหาก ถึงแม้จะใช้หนังสือเดินทางร่วมกับพ่อแม่ก็ตาม

สถานเอกอัครราชทตู เมยี นมารป์ ระจำประเทศไทย
ทอี่ ยู่ 132 ซอย 71 ถนนสาทรเหนอื กรงุ เทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2233 0278, 0 2233 2237
โทรสาร 0 2236 6898
e-mail myanmarembassybkk@gmail.com
(หากเดนิ ทางโดยรถไฟฟ้า-BTS ลงทีส่ ถานีสรุ ศักด์)
(เวลาทำการวันจันทร ์ – ศกุ ร ์ เวลา 9.00-15.00 น.)

• ระบบไฟฟ้า และการสอื่ สาร
ระบบโทรศัพทใ์ นเมยี นมารย์ งั ไมเ่ สถยี รมากนัก การใชง้ านระบบโรมมงิ่ ของโทรศัพทม์ อื ถอื จาก
ประเทศไทยยงั ไมส่ ามารถใชไ้ ดกั้บ ทกุ เครอื ขา่ ยและจำกัดอยใู่ นบางพนื้ ทเี่ ทา่ นัน้ ทา่ นที่
ประสงคจ์ ะใชโ้ ทรศัพทม์ อื ถือใน เมยี นมารค์ วรซอื้ ซมิ การด์ ทอ้ งถนิ่ (ราคาประมาณ 20
ดอลลารส์ หรัฐ)

ระบบไฟฟ้าในเมยี นมาณ์ยงั ไมเ่ สถยี รมากนัก ไฟฟ้าดบั บอ่ ยครัง้ ระหวา่ งวนั อยา่ งไรก็ตาม
โรงแรมชนั้ นำทั่วไปในกรงุ ยา่ งกงุ ้ และเมอื งใหญต่ า่ ง ๆ มักจะมเี ครอื่ งปั่นไฟสาํ รองไวใ้ ชใ้ นกรณี
กระแสไฟฟ้ามไี มเ่ พยี งพอ
 
การเขา้ พำนกั ในเคหสถานของชาวเมยี นมาร์
ระเบยี บราชการกำหนดวา่ ชาวตา่ งชาตจิ ะตอ้ งไปลงทะเบยี นกับเจา้ หนา้ ทตี่ รวจคนเขา้
เมอื ง หรอื สถานตี ำรวจในทอ้ งทที่ ตี่ นเดนิ ทางเขา้ ไปพัก โดยปกตถิ า้ เขา้ พักตามโรงแรม โรงแรม
จะเป็นธรุ ะจัดการเรอื่ งนใี้ หเ้ อง แตถ่ า้ ไปขอคา้ งคนื ตามวดั หรอื บา้ นคน จะตอ้ งไปลงทะเบยี นกับ
ตำรวจดว้ ยตัวเอง เพอื่ ป้องกันไมใ่ หเ้ กดิ ปัญหาทัง้ กบั ตัวทา่ น และผใู ้ หท้ พีั่กพงิ กับทา่ นใน
ภายหลัง
 
หากทา่ นจะอยอู่ าศัยในประเทศเมยี นมารเ์ ป็นระยะเวลานาน โปรดแจง้ ชอื่ และทอี่ ยตู่ ่อ
สถานเอกอคั รราชทตู ฯ เพอื่ ประโยชนใ์ นการตดิ ตอ่ หรอื ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ในกรณีจำเป็น โดย
สามารถลงทะเบยี นกบั แผนกกงสลุ ของสถานเอกอคั รราชทตู ฯ ไดด้ ว้ ยตนเองหรอื แจง้ ผา่ นอเี มล์
thaiembassyygn@gmail.com
 
การต่ออายุ Stay Permit
เอกสารทสี่ ำคญั ทจี่ ะตอ้ งใชใ้ นการตอ่ อายุ Stay Permit คอื หนังสอื รับรองจากกระทรวง
หรือหน่วยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งกับกิจกรรม/วตั ถปุ ระสงคท์ ที่ า่ นเขา้ มาพำนักในเมยี นมารว์ า่ มาพำนัก
อาศัยในประเทศเมยี นมาร ์ การตอ่ อายุ Stay Permit ก็จะตอ้ งไปตดิ ตอ่ กับหน่วยงานของประเทศ
เมียนมาร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ท่าน เพื่อรับหนังสือรับรองสำหรับนำไปยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department) เช่น หากมาทำธุรกิจการค้าก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา ร์ หากมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือโรงแรม ก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมของเมียนมาร์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติก็ต้องขอหนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาของเมียนมาร์ เป็นต้น

ในการขอหนังสือรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายจ้างจะต้องมาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอเอกสารรับรองความเป็นคนไทย และขออำนวยความสะดวก ซึ่งบริษัทนายจ้างจะต้องนำเอาหนังสือเดินทางของคนไทยพร้อมสำเนา และหนังสือนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กงสุล เพื่อออกหนังสือรับรองให้ต่อไป
เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุ Stay Permit มีดังนี้
1) หนังสือรับรองจากกระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) หนังสือเดินทาง
3) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีการตรวจลงตราเข้าประเทศเมียนมาร์
4) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
5) รูปถ่าย 3 ใบ พร้อมทั้งแบบคำร้อง

เมื่อยื่นเอกสารครบตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันมารับ Stay Permit ต่อไป ปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

การเดินทางสัญจรภายในประเทศเมียนมาร์
การเดินทางระหว่างเมืองในเมียนมาร์ หากเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงย่างกุ้ง สามารถเดินทางโดยทางรถได้ แต่สภาพรถ ทั้งรถประจำทาง และรถแท็กซี่ หรือรถตู้รับจ้าง โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่า และคนขับรถส่วนมากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การใช้บริการแท็กซี่มีอย่างแพร่หลายในกรุงย่างกุ้งและเมืองใหญ่ต่าง ๆ แต่ผู้โดยสารควรต่อรองราคาก่อน เนื่องจากรถแท็กซี่ทั่วไปจะไม่มีมิเตอร์ อีกทั้งสภาพถนนระหว่างเมืองต่างๆ ก็มีสภาพไม่ดีเป็นหลุม เป็นบ่อ โดยเฉพาะหน้าฝน เมียนมาร์มีรถไฟเชื่อมระหว่างจังหวัดที่สำคัญทั่วประเทศ ราคาถูก แต่ไม่สะดวกและใช้เวลาเดินทางนานมาก การเดินทางโดยสายการบินท้องถิ่นจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

สำหรับการบินภายในประเทศจะสะดวกที่สุด แต่ตารางการบินอาจไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินอย่างกะทันหันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติ ผู้โดยสารควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นผิดเที่ยวบิน เนื่องจากทุกเที่ยวบินภายในประเทศใช้ประตู (gate) เดียวกัน ในช่วงฤดูฝน หรือฤดูมรสุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินบ่อยครั้งเนื่องจากระบบสนามบินใน ต่างจังหวัดไม่มีระบบนำร่องโดยเฉพาะในภาคใต้ของเมียนมาร์ แต่สภาพของเครื่องบินและการบริการภายในเครื่องบินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์
1) ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมืองของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จักมักคุ้น
2) ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
3) ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ก็ควรขออนุญาตเช่นกัน
4) ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
5) ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศหรือชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมากที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
6) เมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศแล้ว จึงไม่ควรใช้ชื่อเดิม (Burma) กับชาวเมียนมาร์
7) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
8) ควรระมัดระวังเลือกรับประทานอาหารและนํ้าดื่มจากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะนํ้าดื่ม ควรดื่มนํ้าที่บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
9) ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไปเมืองที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวของเมียนมาร์ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน

การปฏิบัติตนเมื่อประสบปัญหา
ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากท่านประสบเหตุในต่างประเทศ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทันที
กรณีที่ท่านถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายของเมียนมาร์
ขอให้ท่านรีบติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 5090926 โดยขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้กับเจ้าหน้าที่กงสุล
1. ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง
2. วันที่เดินทางถึง และวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเมียนมาร์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง (หากมี)
3. วัน เวลา และสถานที่ที่ถูกจับกุม โรงพักที่ท่านจะถูกนำตัวไปสอบสวน
4. ข้อหา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการถูกจับกุมโดยย่อ
5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของญาติในประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเจ้าหน้าที่กงสุล และล่ามเดินทางไปดูแลความเป็นอยู่ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดในทันที

กรณีที่ท่านเป็นผู้เคราะห์ร้าย
ขอให้ท่านรีบขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กงสุล โดยเดินทางมาด้วยตนเอง (หากสามารถทำได้) โดยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง อาทิ หนังสือเดินทาง ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (อาทิ ขอเดินทางกลับประเทศ ขอให้ติดต่อญาติในประเทศไทย) ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ เพื่อหาทางช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

กรณีอยู่เกินกว่าที่การตรวจลงตรากำหนดไว้
หากท่านพำนักอยู่ในเมียนมาร์นานเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองของเมียนมาร์ ซึ่งหากท่านอยู่เกินกำหนดไม่เกิน 2 สัปดาห์ ท่านสามารถชำระค่าปรับในอัตราวันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ที่ท่าอากาศยานกรุงย่างกุ้งก่อนเดินทางออกจากเมียนมาร์ แต่หากอยู่เกินกำหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ ท่านอาจจะต้องชำระค่าปรับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงย่างกุ้ง หรือในบางกรณีท่านอาจถูกจับกุมได้

กรณีการตรวจลงตราหมดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทันที และควรหมั่นตรวจสอบอายุการตรวจลงตรา เพราะหากการตรวจลงตราหมดอายุท่านอาจถูกปรับ จำคุก และ/หรือเนรเทศกลับประเทศไทยได้

บทลงโทษในความผิดบางประการของเมียนมาร์
- คดียาเสพติด หากมีไว้เสพ ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 7 - 15 ปี
- หากมีไว้จำหน่าย ศาลจะพิพากษาประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
- คดีประมง ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 7 - 10 ปี (ไต้ก๋งเรือจะถูกจำคุกนานกว่าลูกเรือธรรมดา) และเสียค่าปรับอีกจำนวนหนึ่ง
- คดีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ศาลจะพิพากษาจำคุก 1 - 3 ปี
- คดีอาวุธปืน ศาลจะพิพากษาจำคุกระหว่าง 2 - 12 ปี

ขอบคุณที่มา : www.thaiembassy.org

Comment
โปรแกรมทัวร์
เกี่ยวกับ Rocket Bird Travel
 
Facebook
เรื่องน่าสนใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ 11/07058